Sydney Opera House
September 15, 2017
7:00 pm
Sydney, Australia